ISTRO.CZ

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Úvod / Introduction

Úvod / Introduction

Sdružení ISTRO Česká Republika bylo založeno v srpnu 1994 na Výzkumném ústavu základní agrotechniky v Hrušovanech u Brna jako pobočka mateřské organizace ISTRO (International Soil Tillage Research Organisation). Výzkumný ústav v Hrušovanech byl v roce 1995 zrušen a vedení ISTRO ČR přešlo do Výzkumného ústavu pícninářského v Troubsku, kde dodnes sídlí.

V roce 2017 bylo sdružení přejmenováno na spolek ISTRO CZ, z.s. Spolek je nezávislé samostatné sdružení členů za účelem podpory výzkumu v oblasti zpracování půdy a dalších agrotechnických opatření v různých systémech hospodaření na půdě. Cílem jsou inovace technologií zpracování půdy s ohledem na výnos a kvalitu produkce, na půdní úrodnost, ale i dopady na biotické škodlivé organizmy v různých půdně-klimatických podmínkách ČR. Členy spolku jsou přední odborníci z výzkumných institucí, univerzit a zemědělského podnikání, kteří pracují v oblasti hospodaření s půdou, ochranou půdního prostředí a dalších příbuzných oborech. Hlavní činností spolku je zprostředkování kontaktu mezi výzkumnou sférou a zemědělskou praxí, pořádání odborných seminářů a konferencí a poradenská činnost.

Účel spolku je naplňován zejména těmito činnostmi:

 • pořádáním a účastí členů Spolku na tuzemských i zahraničních konferencích, seminářích, školeních a workshopech,
 • pořádáním polních dní,
 • aktivní spoluprací členů Spolku se zástupci vysokých škol, výzkumných ústavů a firem působících na trhu se zemědělskou technikou formou řešení výzkumných projektů, a to jak v České republice, tak i v zahraničí,
 • konzultační a poradenskou činností pro zemědělskou praxi,
 • prezentací nových poznatků výzkumu ve výuce studentů,
 • publikováním výsledků výzkumu v původních vědeckých časopisech, ale i odborných článcích pro zemědělskou praxi,
 • odbornými posudky a stanovisky k legislativním předpisům souvisejících s problematikou zpracování půdy a dalších témat v oblasti rostlinné produkce.


 

The ISTRO Association of the Czech Republic was founded in August 1994 at the Research Institute of Basic Agrotechnology in Hrušovany u Brna as a branch of the parent ISTRO (International Soil Tillage Research Organisation). The research institute in Hrušovany was closed in 1995 and the management of the Czech ISTRO branch moved to the Research Institute for Fodder Crops in Troubsko, where it is headquartered until this day

In 2017, the association was renamed to ISTRO CZ, z.s. The branch is an independent member association with a focus on supporting research in the field of soil processing and other agronomic measures in various soil management systems. The goal is the innovation of soil processing technologies with respect to yield and the quality of production, soil fertility, but also impacts on the biotic harmful organisms in various soil-climatic conditions throughout the Czech Republic. Members of the association are leading experts from research institutes, universities and agricultural business, all working in areas of soil management, soil environment protection and other related fields. The main activity of the association is to mediate contact between research and agricultural applications by organising professional seminars or conferences, and offering consultation services.

The purpose of the association is mainly focused on the following activities:

 • organising and attending domestic and foreign conferences, seminars, trainings and workshops with the attendance of the association’s members, organising field days,
 • members actively cooperating with representatives of universities, research institutes and companies operating in the agricultural technology market in the form of research projects, both in the Czech Republic and abroad,
 • consulting and advisory services for agricultural applications,
 • presenting new research findings to students via lectures,
 • publishing research findings in traditional scientific journals as well as in expert articles for agricultural applications,
 • providing expert opinions and reviews to legislation related to the issue of soil processing and other topics in the area of crop production.
 •  

  ISTRO CZ has, at present 24 members, of all branch committee are three members in presidium:

   

  Výbor spolku / Presidium

  Ing. Vladimír Smutný, PhD. - President (Mendel University in Brno, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

  Ing. Vojtěch Lukas, PhD - Secretary (Mendel University in Brno, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

  Ing. Barbora Badalíková - Treasurer (Research Institute for Fooder Crops, Ltd., e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )